მთავარი

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანები:

 • საქართველოში დემოკრატიული, ღია საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და განვითარება.
 • დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის უზრუნველყოფა.
 • სამოქალაქო პოტენციალის განვითარება.
 • პრაქტიკული თანამშრომლობის გააქტიურება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, მოქალაქეების ჩართულობის მიზნით.
 • ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების ურთიერთთანამშრომლობისათვის.
 • სამოქალაქო ინიციატივების ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურების გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდისათვის.
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემათა იდენტიფიცირება.
 • საზოგადოებრივი სამართლებრივი კულტურისა და მართლშეგნების ამაღლება. სამოქალაქო განათლების განვითარების ხელშეწყობა.
 • საერთაშორისო დემოკრატიული მმართველობის გამოცდილების შესწავლა. შედარებითი ანალიზი და გამოცდილების დანერგვა.
 • თანამშრომლობა საერთაშორისო სამოქალაქო ორგანიზაციებთან. საერთაშორისო კონფერენციებში და სიმპოზიუმებში მონაწილეობის მიღება.
 • საგანმანათლებლო საქმიანობა.
 • საჯარო ღნისძიებების: ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, კონფერენციები, კონკურსები, ფესტივალები, გამოფენები და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.
 • კვლევების, ბროშურების, ანგარიშების, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა მსგსვსი დოკუმენტების გამოცემა.
 • სხვადასხვა მიზნებისათვის გრანტების, ჰუმანიტარული დახმარების, შემოწირულობების მიღება და გაცემა.
 • სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურად ჩართვა ქვეყნის საარჩევნო პროცესებში. არჩევნების სადამკვირებლო მისიების, მონიტორინგის განხორციელება

მონიტორინგი

 1. საჯარო საქმიანობის მონიტორინგი
 2. საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი
 3. სახელმწიფო რესურსების ხარჯვის მონიტორინგი
 4. სხვა საქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული მოქმედი კანონმდებლობით და შეესაბამება ორგანიზაციის მიზნებს.